Algemene Voorwaarden Mini-Box

ALGEMENE VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE MINI-BOX SELF STORAGE OVEREENKOMST

1. Voorwerp en aard van de overeenkomst
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten tussen Van der Wal Bedrijfshuisvesting B.V., hierna te noemen ‘de Opslagvennootschap‘, enerzijds en huurders die opslagruimte gebruiken of die gebruik maken van enig ander opslagproduct of opslagdienst, hierna te noemen ‘de Klant‘, anderzijds.
1.2. De vestiging van de Opslagvennootschap, de gebruikte opslagruimte, het opslagproduct of de opslagdienst worden ‘de Storage Unit’ genoemd terwijl de Mini-Box Self Storage Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden worden aangeduid als ‘de Overeenkomst’. Voor de goederen die worden opgeslagen of die waar ook geplaatst worden op een vestiging van de Opslagvennootschap (met inbegrip van de opslagruimte) zal de referentie ‘de Goederen’ gebruikt worden.

2. Bestemming en gebruik
2.1. De Opslagvennootschap verhuurt aan de Klant opslagruimte (Storage Unit) conform de bepalingen van de Overeenkomst met als enig doel de opslag van (toegestane) goederen. Het is de Klant niet toegestaan de gehuurde Storage Unit een andere bestemming te geven.
2.2. De Klant erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat niets in de Overeenkomst zo kan worden uitgelegd dat de Klant inzake de Storage Unit een eigendoms of enig ander zakelijk recht verwerft. De Opslagvennootschap zal bovendien inzake de gehuurde Storage Unit en/of de opslagen Goederen hoe dan ook nooit fungeren als houder, bewaker of bewaarnemer.
2.3. Bij het aangaan van de Overeenkomst garandeert de Klant als enige de juridische en/of economische eigendom van de Goederen te bezitten en bijgevolg alle aansprakelijkheid in verband met de Goederen te aanvaarden. De Klant zal de Opslagvennootschap vrijwaren en schadeloos stellen inzake elke kosten, vordering of enige andere actie van een derde partij in verband met de Goederen (met inbegrip van alle geschillen die te maken hebben met betwistingen inzake eigendomsrecht of het recht op bezit).
2.4. De Klant zal de Storage Unit gebruiken en onderhouden met de nodige zorg alsook in overeenstemming met de toegestane bestemming en de bepalingen van de Overeenkomst. De Storage Unit moet door de Klant te allen tijde afgesloten en netjes onderhouden worden. De Klant is verantwoordelijk voor het verwijderen van enig vuil en afval uit de Storage Unit. Het is de Klant niet toegestaan afval of Goederen (of stukken van Goederen) in of rond de Storage Unit achter te laten op straffe van een boete van tenminste EUR 20,– per achtergelaten stuk. Bovendien zal de Klant in zulke omstandigheden aansprakelijk zijn voor alle (afval)verwijderingskosten met een minimum van EUR 30,– per m3.
2.5. De Klant bevestigt de Storage Unit te hebben bezocht en geïnspecteerd en deze te aanvaarden in goede staat en geschikt voor het wettelijke en overeengekomen doel en gebruik dat Klant verwacht ervan te maken. De Klant begrijpt en aanvaardt het veiligheids- en beveiligingsniveau. De Opslagvennootschap verstrekt uitdrukkelijk geen garanties en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot enerzijds het wettelijk en overeengekomen doel en gebruik en anderzijds de veiligheids- en beveiligingsverwachtingen.
2.6. De Klant aanvaardt dat alle opgaven betreffende de afmetingen van een Storage Unit schattingen zijn en een gemiddelde van een groter aantal Storage Units. Elke afwijking tussen de werkelijke grootte van een Storage Unit en de aangegeven grootte in de Overeenkomst geeft geen enkele partij enig recht en kan nooit leiden tot een prijsaanpassing.
2.7. De Klant zal voldoen aan alle bepalingen van deze Overeenkomst, de wet en de plaatselijke regelgeving alsook aan de mogelijke instructies van de lokale en nationale overheden, de nutsbedrijven en de verzekeraars.
2.8. De Klant erkent en aanvaardt volledig verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor alle handelingen van de personen die toegang hebben tot de Storage Unit of die gebruik maken van de toegangscode van de Klant en elke verwijzing naar ‘Klant’ in deze voorwaarden houdt tevens een verwijzing in naar dergelijke personen.
2.9. De Klant is ertoe gehouden de Storage Unit op een zodanige wijze te gebruiken dat de omgeving, het milieu en de andere gebruikers hier nooit enige hinder van ondervinden (bvb. geen lawaai van radio’s en andere toestellen, geen stof of geuren en lekkages). De Klant moet altijd de nodige voorzorgsmaatregelen nemen teneinde dergelijke omgevings- en milieuhinder- en/of schade te voorkomen
2.10. Het is de Klant NIET toegestaan:
• de Storage Unit als werkplaats te gebruiken;
• handelsactiviteiten te voeren vanuit de Storage Unit;
• de Storage Unit te gebruiken als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel van een vennootschap;
• de Storage Unit te gebruiken voor illegale, criminele of immorele activiteiten alsook niet in het kader van belastingfraude;
• zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opslagvennootschap elektrische apparaten of andere toestellen / diensten aan te sluiten in de Storage Unit; in geval van toegestaan gebruik van elektrische apparaten moeten deze bij afwezigheid van de Klant altijd uitgeschakeld staan en de stekker uit het stopcontact;
• in of op de Storage Unit vaste installaties aan te brengen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opslagvennootschap.
2.11. Het is de Klant STRIKT VERBODEN in de Storage Unit de volgende Goederen op te slaan (deze lijst is niet uitputtend):
• juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen, voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde;
• cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen;
• elk voorwerp dat rook, geuren of stank afgeeft;
• vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme;
• afval en alle mogelijke afvalstoffen (waaronder ook dierlijke en giftige/gevaarlijke afvalstoffen);
• voedsel en andere aan bederf onderhevige zaken tenzij deze zodanig stevig verpakt zijn dat ze geen ongedierte aantrekken of enige andere vorm van overlast kunnen veroorzaken;
• vuurwapens, springstoffen of munitie;
• illegale substanties zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen zijn zoals smokkelwaar of gestolen goederen, enz.;
• chemicaliën, radioactieve stoffen, biologische agenten;
• asbest en/of blauwleer;
• (kunst)mest;
• gasflessen en/of accu’s;
• vuurwerk;
• auto- en/of motorwrakken; het opslaan van (oldtimer) auto’s en/of motoren die geen wrakken zijn is toegestaan, met dien verstande dat onder de auto en/of motor een door de Opslagvennootschap goedgekeurde beschermingsbak of beschermingsmat aanwezig is teneinde te voorkomen dat lekkende olie het milieu aantast, tevens dient de aanwezigheid van brandstof in de daarvoor bestemde brandstoftank tot een minimum beperkt te zijn; bovendien moet door de Klant te allen tijde voor deze auto’s en/of motoren een adequate verzekering in stand gehouden worden aangezien auto’s en/of motoren niet afdoende gedekt zijn onder de bij de Opslagvennootschap afgesloten Goederenverzekering;
• brandbare en ontvlambare materialen of vloeistoffen waaronder benzine en diesel (maar met uitzondering van het toegestane minimum voor auto’s en/of motoren zoals gesteld hierboven);
• alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of preparaten die als zodanig zijn opgenomen onder de toepasselijke wetgeving of de lokale regelgeving, zoals:
– ontplofbare stoffen en preparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak, vernis en autoruitenontdooier); sprays en (vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan;
– oxiderende stoffen en preparaten zoals waterstof- en andere peroxiden, chloraten, sterke salpeter- en perichloorzuren;
– (zeer licht) ontvlambare stoffen en preparaten, zoals petroleum, benzeen, brandalcohol of methanol, terpentijn, white spirit, aceton, verf, ruitenontdooier, luchtverfrisser, contact- en neopreenlijm;
– (zeer) giftige stoffen en preparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden;
– schadelijke stoffen en preparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners, houtbeschermingsproducten, afbijtproducten voor verf;
– bijtende stoffen en preparaten zoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren, afbijtproducten zoals oven en wc-reinigers;
– irriterende stoffen en preparaten;
– sensibiliserende stoffen en preparaten;
– kankerverwekkende stoffen en preparaten;
– mutagene stoffen en preparaten;
– voor de voortplanting giftige stoffen en preparaten;
– milieugevaarlijke stoffen en preparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s; pesticiden en zware metalen zoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper;
– bestrijdingsmiddelen (pesticiden en herbiciden).
2.12. Indien de Klant handelt in strijd met de artikelen 2.10. en/of 2.11 is de Klant jegens de Opslagvennootschap aansprakelijk voor alle schade die de Opslagvennootschap hierdoor lijdt of zal lijden en stelt de Klant zich bloot aan mogelijke strafrechtelijke vervolging. De Klant neemt er nota van dat de Opslagvennootschap de Goederen niet zal controleren of nagaan of deze in overeenstemming zijn met de bepalingen van de Overeenkomst.
2.13. In het geval wordt vermoed dat de Klant in strijd handelt met deze Overeenkomst, meer bepaald in strijd met het bepaalde in dit artikel 2, dan heeft de Opslagvennootschap het recht maar niet de verplichting om de bevoegde overheden hieromtrent in te lichten en deze toegang te geven tot de Storage Unit voor verificatiedoeleinden. Alle kosten hiervan komen ten laste van de Klant. De Opslagvennootschap kan, maar is niet verplicht, de Klant hiervan in kennis te stellen.

3. Huurperiode
3.1. Een Overeenkomst tot opslag wordt afgesloten voor een initiële minimumperiode van 1 maand, tenzij anders is overeengekomen. Na deze minimumperiode van 1 maand wordt de Overeenkomst automatisch voor een onbepaalde duur verlengd en kan de Overeenkomst te allen tijde schriftelijk worden opgezegd door de een of andere partij door middel van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van tenminste 14 dagen en opzegging kan uitsluitend plaatsvinden tegen het einde van de maand.

4. Huurprijs en wanbetaling
4.1. De verschuldigde huurprijzen en vergoedingen zullen per kalendermaand vooraf gefactureerd worden samen met de eventueel verschuldigde BTW (indien van toepassing). De betalingstermijn is op de factuur vermeld.
4.2. Bij de ondertekening van de Overeenkomst moet de Klant (i) een eerste verschuldigde factuur betalen die ziet op de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten in verband met de eerste maand opslag, (ii) een waarborgsom voor de keycard van EUR 12,50 en afstandsbediening van EUR 40,– betalen en (iii) eenmalige administratiekosten betalen (enkel voor nieuwe klanten). In het geval de Klant de Storage Unit effectief in gebruik neemt na de eerste dag van een kalendermaand dan is de Klant bij ondertekening van de Overeenkomst tevens de huurprijs alsook de eventuele vergoedingen en kosten voor de volgende kalendermaand verschuldigd.
4.3. De huurprijs (exclusief eventuele belastingen) blijft gedurende de eerste zes (6) maanden van de Overeenkomst ongewijzigd. Daarna behoudt de Opslagvennootschap zich het recht de huurprijs en eventuele kosten op gezette tijden te herzien. Herziene huurprijzen en kosten zijn van toepassing 30 dagen na publicatie of schriftelijke kennisgeving door De Opslagvennootschap. In ieder geval zal de Opslagvennootschap en heeft zij naast vorenbedoelde herziening het recht om de huurprijs jaarlijks per 1 januari te indexeren op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprij wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast.
4.4. De Opslagvennootschap kan bij de ondertekening van de Overeenkomst aan de Klant een bijkomende waarborgsom vragen, gelijk aan één maand huur, teneinde een correcte naleving van de overeenkomst te verzekeren. De Opslagvennootschap kan alle onbetaalde huurgelden, vergoedingen en kosten die voortvloeien uit een niet naleven van de Overeenkomst verhalen op deze waarborg (zonder hiertoe verplicht te zijn). Indien de Opslagvennootschap het nodig acht verhaal te moeten uitoefenen op de gestelde waarborg, dan moet de Klant onmiddellijk de waarborgsom aanvullen tot het bedrag opnieuw overeenkomt met het bedrag van de initieel betaalde waarborg. Er worden door de Opslagvennootschap nooit intresten betaald op gestorte waarborgen. De waarborgsom wordt door de Opslagvennootschap aan de Klant geretourneerd binnen twee maanden, doch niet eerder dan binnen 20 dagen na het einde van de overeenkomst, tenzij de Opslagvennootschap op grond van de Overeenkomst grond heeft om zich op de waarborgsom te verhalen.
4.5. De Klant verbindt zich ertoe de maandelijkse huurprijs en kosten vooraf te betalen, voor de eerste dag van elke kalendermaand. De Klant is bij niet nakoming hiervan zonder dat enige kennisgeving is vereist, in verzuim.
4.6. Als de Klant alvorens de Storage Unit effectief in gebruik te nemen de Overeenkomst opzegt of wijzigt is de Klant desondanks een vergoeding aan de Opslagvennootschap verschuldigd gelijk aan de huurprijs en eventuele kosten voor een periode van 15 dagen. De rest van de huurgelden, vergoedingen en kosten betaald bij de ondertekening van de Overeenkomst zal door de Opslagvennootschap aan de Klant terugbetaald worden. Een dergelijke terugbetaling zal nooit gebeuren door middel van contanten. Betaalde verzekeringspremies zullen nooit het voorwerp uitmaken van een terugbetaling.
4.7. De Opslagvennootschap mag naar eigen inzicht, voor de verzending van de maandelijkse huurprijs en kosten papieren dan wel elektronische facturen opstellen en daarvoor het door de Klant opgegeven e-mail adres gebruiken. Daarnaast aanvaardt de Klant, voor alle doeleinden, e-mail als een correct en afdoende middel van communicatie tussen de Opslagvennootschap en de Klant.
4.8. Als de betaling van de maandelijkse huurprijs en kosten niet volledig ontvangen is op de overeengekomen betaaldatum, dan mag de Opslagvennootschap de Klant de toegang tot de Storage Unit ontzeggen tot op het moment dat het totale uitstaande saldo betaald is.
4.9. De Opslagvennootschap heeft tevens het recht de Klant een administratieve vergoeding aan te rekenen als volgt: EUR 20,– voor de eerste herinnering en EUR 30,– voor de tweede herinnering. Bij iedere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling kunnen bijkomende incassokosten conform artikel 16.3. in rekening worden gebracht.
4.10. Zodra de Klant in verzuim is dan wel de huurprijs of een vergoeding verschuldigd krachtens de Overeenkomst niet betaald is binnen de 30 dagen na de overeengekomen betaaldatum dan verwerft de Opslagvennootschap de volgende aanvullende rechten:
a) de mogelijkheid tot het verbreken van het aangebrachte slot op de Storage Unit alsook tot het aanbrengen van een nieuw slot,
b) de mogelijkheid, naar eigen inzicht, de Goederen te verwijderen uit de Storage Unit teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/overdracht,
c) de mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht van de Goederen aan de Klant in rekening te brengen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich zouden meebrengen,
d) de mogelijkheid de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en vervolgens de Klant een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse huurprijs,
e) de mogelijkheid voor de Opslagvennootschap de Goederen in de Opslag Unit als verlaten goederen (res derelicta) te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van deze Goederen.
4.11. De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met artikel 4.10. komen aan de Opslagvennootschap toe voor zover noodzakelijk ter betaling van eventuele kosten van de Opslagvennootschap naar aanleiding van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen verschuldigd aan de Opslagvennootschap uit hoofde van deze Overeenkomst. Het saldo van de opbrengsten zal aan de Klant terugbetaald worden. Indien een Klant niet gelokaliseerd kan worden of nalaat het saldo van de opbrengsten te innen, zal de Opslagvennootschap het saldo van de opbrengsten verder bijhouden voor rekening van de Klant. Niets in dit artikel zal afbreuk doen aan de Opslagvennootschap’s recht op betaling inzake huurgelden of enige andere som verschuldigd uit hoofde van deze Overeenkomst en dit ongeacht of de Opslagvennootschap er al dan niet voor gekozen heeft de rechten hierboven aangegeven uit te oefenen.
4.12. De Klant gaat ermee akkoord dat alle Goederen in de Storage Unit tot zekerheid dienen van de Opslagvennootschap’s recht op betaling van de huurprijs, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de Goederen kan geweigerd worden tot op het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De klant aanvaardt tevens dat deze zekerheid op de Goederen in de Storage Unit tot een verlies van eigendom kan leiden.

5. Huishoudelijk Reglement
5.1. De Opslagvennootschap hanteert een huishoudelijk reglement met daarin nadere gebruiksvoorschriften. Het thans geldende reglement is als bijlage aangehecht. De Klant dient zich aan alle bepalingen in het huishoudelijk reglement te houden. Hij verklaart hiervan kennis te hebben genomen en de bepalingen volledig te zullen naleven.
5.2. De Opslagvennootschap is gerechtigd om naar eigen inzicht het huishoudelijk reglement aan te passen. Het gewijzigd huishoudelijk regelement zal van toepassing zijn 30 dagen nadat een kennisgeving van de Opslagvennootschap door de Klant is ontvangen. De Klant stemt hierbij reeds bij voorbaat in met de wijzigingen en zich te zullen houden aan het gewijzigd huishoudelijk reglement.

6. Toegang tot en het verlaten van de Opslagvennootschap
6.1. De Klant krijgt een persoonlijke toegangscode die het mogelijk maakt de vestiging van de Opslagvennootschap binnen te komen. Telkens als de Klant toegang wil tot de Storage Unit dient deze gebruik te maken van de persoonlijke toegangscode. De Klant kan, zo lang de Opslagvennootschap dit aanbiedt, in plaats van een persoonlijke toegangscode ook een keycard verkrijgen om zich toegang te verschaffen tot de vestiging van de Opslagvennootschap. Voor een keycard is de Klant een borg verschuldigd. In het hiernavolgende dient voor persoonlijke toegangscode tevens keycard te worden gelezen.
6.2. De Klant dient de vestiging van de Opslagvennootschap niet binnen te komen of te verlaten door met een andere klant of voertuig naar binnen / buiten te gaan zonder de persoonlijke toegangscode te hebben ingevoerd.
6.3. De Klant dient zich er altijd van te verzekeren dat alle deuren en poorten gesloten zijn na het binnenkomen of verlaten van de vestiging van de Opslagvennootschap.
6.4. Een toegangscode is strikt persoonlijk en mag in geen geval door derden gebruikt worden.
6.5. In het geval dat een Klant derden toegang wil geven tot de Storage Unit, moet de Klant hiervoor specifieke toegangscodes aanvragen. De Klant zal altijd verantwoordelijk zijn voor de derden aan wie extra toegangscodes zijn afgegeven.
6.6. Mocht een Klant de persoonlijke toegangscode vergeten zijn, dan moet deze persoonlijk een nieuwe toegangscode aanvragen bij de Opslagvennootschap. Om veiligheidsredenen worden persoonlijke toegangscodes nooit medegedeeld via de telefoon, email of via SMS.
6.7. Tenzij anders is overeengekomen, is de Storage Unit toegankelijk voor de Klant tijdens de uren en dagen zoals geadverteerd op het kantoor van de vestiging van de Opslagvennootschap en opgenomen in het huishoudelijk reglement. Toegang buiten deze toegestane uren en dagen is niet toegelaten.
6.8. Een Klant kan een nieuwe Storage Unit slechts in gebruik nemen tijdens de geadverteerde openingsuren en slechts met de hulp en onder toezicht van een medewerker van de Opslagvennootschap.
6.9. De Opslagvennootschap is niet verantwoordelijk voor eventuele tijdelijke technische storingen, sneeuw en/of andere ongemakken, die beletten dat de Klant de Storage Unit binnen kan komen / verlaten of die het gebruik van de goederenlift onmogelijk maken.

7. Toegang tot de Storage Unit
7.1. Elke Storage Unit is beveiligd met een speciaal ontworpen afsluitsysteem waarop door de Klant een persoonlijk slot aangebracht kan worden. De Opslagvennootschap heeft geen sleutels die haar toegang geven tot de Storage Units.
7.2. Een Klant is als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de Storage Unit met behulp van het persoonlijke slot. Het aanbrengen van een tweede slot is niet toegestaan.

8. Procedure in geval van nood/brand
8.1. Elke Klant is verantwoordelijk om vertrouwd te geraken met de veiligheidsprocedures in geval van noodgevallen of brand en om de brand- en vluchtroutes te leren kennen. Nooduitgangen liggen verspreid over het gebouw en zijn duidelijk gemarkeerd. Een Klant mag deze nooduitgangen nooit blokkeren met Goederen en moet deze uitgangen te allen tijde vrijlaten. De klant kan enkel gebruik maken van de nooduitgangen in het geval van situaties die een noodevacuatie vereisen zoals brand of stroomuitval. In het geval van misbruik zal de Opslagvennootschap van de Klant alle hierdoor veroorzaakte kosten terugvorderen.

9. Binnen de Storage-vestiging
9.1. De maximumsnelheid voor gemotoriseerde voertuigen is te allen tijde de laagste van a) een veilige snelheid of b) 10 km/h. Parkeren is alleen toegestaan op de nabij de Mini Box aangewezen plaatsen. Binnen de Storage vestiging mag niet met gemotoriseerde voertuigen worden gereden. Er kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige trolleykarren.
9.2. Binnen de vestiging van de Opslagvennootschap geldt een strikt rookverbod.
9.3. Het gebruik van trolleywagentjes, motorvoertuigen, de lift of enige andere uitrusting die door de Opslagvennootschap ter beschikking wordt gesteld is altijd voor het eigen risico van de Klant. De lift is enkel bedoeld voor goederen en personen mogen geen gebruik maken van de lift. Klant moet erop letten dat geen enkel van deze gebruikt of bediend worden door kinderen. Binnen de vestiging van de Opslagvennootschap mogen kinderen nergens alleen achtergelaten worden. Trolleywagentjes die eigendom zijn van de Opslagvennootschap mogen door een Klant niet in een Storage Unit opgeslagen worden op straffe van een boete van minstens EUR 250,– per trolleywagentje / per opgeslagen dag.
9.4. De Klant mag geen Goederen opslaan indien hierdoor het maximale draagvermogen van de vloer overschreden wordt. De Klant is verantwoordelijk hiervan naleving te verzekeren en de Klant moet het maximale laadvermogen met een medewerker van de Opslagvennootschap bespreken.
9.5. Goederen in de Storage Unit moeten altijd op een veilige manier opgeslagen worden, zonder druk uit te oefenen op de muren. De Opslagvennootschap is niet verantwoordelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade aangebracht door of aan de Goederen.
9.6. De Opslagvennootschap heeft geen enkele verplichting om Goederen voor de Klant in ontvangst te nemen.

10. Storage Unit en beschikbaarheid van de Storage Unit
10.1. Ten laatste op het ogenblik van of (i) de startdatum van de Overeenkomst, of (ii) het feitelijk in gebruik nemen van de Storage Unit, wordt de Storage Unit opgeleverd en aanvaard in goede staat zonder gebreken en bezemschoon.
10.2. De Opslagvennootschap heeft altijd het recht om de Klant een andere Storage Unit van een vergelijkbaar of groter type aan te bieden zonder dat dit extra kosten voor de Klant met zich meebrengt.
10.3. Als er geen Storage Unit van het overeengekomen type beschikbaar is op de datum van het ingebruiknemen van de Storage Unit, dan heeft de Opslagvennootschap de keuze (i) de Klant een Storage Unit van een ander type aan te bieden in zoverre die beantwoordt aan de behoeften van de Klant of (ii) de Overeenkomst op te schorten tot op het moment dat een Storage Unit van het overeengekomen type beschikbaar is. In het laatste geval worden de verplichtingen van de Klant uit hoofde van Overeenkomst opgeschort tot de Storage Unit beschikbaar is en de Klant is geen huur en kosten verschuldigd tot op de dag dat de Storage Unit effectief ter beschikking wordt gesteld. Bovendien heeft de Klant in dergelijk geval van opschorting, als enige remedie, het recht de overeenkomst te beëindigen tegen volledige terugbetaling van de betaalde huurgelden, vergoedingen en kosten. De Opslagvennootschap is nooit aansprakelijk voor enige schade ten laste van de Klant als gevolg van enige vertraging in de beschikbaarheid van een Storage Unit.
10.4. De Klant is niet gerechtigd tot het gebruik van een specifieke Storage Unit. De Opslagvennootschap heeft te allen tijde het recht een alternatieve Storage Unit voor te stellen alsook het recht de Klant te verplichten de Goederen te verhuizen naar de voorgestelde alternatieve Storage Unit, mits een voorafgaande kennisgeving is gedaan met in achtname van een termijn van tenminste 14 dagen.\

11. Verbod op onderhuur en overdracht
11.1. Het is de Klant niet toegestaan de Storage Unit geheel of gedeeltelijk onder te verhuren of hoe dan ook door derden te laten gebruiken.
11.2. Deze Overeenkomst is persoonlijk en de Klant gaat ermee akkoord dat het verboden is de Overeenkomst aan derden over te dragen behoudens voorafgaandelijk schriftelijk toestemming van de Opslagvennootschap. Het recht om de Storage Unit te gebruiken kan enkel door de Klant uitgeoefend worden.

12. Aansprakelijkheid
12.1. Het risico verbonden aan de opslag van Goederen in de Storage Unit wordt altijd en uitsluitend door de Klant gedragen. De Opslagvennootschap is niet aansprakelijk voor enige schade aan de Goederen noch zal de Opslagvennootschap aansprakelijk zijn voor enige andere schade of economisch verlies van de Klant.
12.2. De Opslagvennootschap geeft de Klant geen garanties of zekerheden met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid inzake de vestiging van de Opslagvennootschap of de Storage Unit.
12.3. De Opslagvennootschap zal de Goederen niet controleren en zal ook niet nagaan of de Goederen geschikt zijn voor opslag dan wel of deze in overeenstemming zijn met de wettelijke bepalingen en de bepalingen en/of beperkingen van deze Overeenkomst. De Opslagvennootschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade bij de Klant indien de opslag van de Goederen ongepast, onveilig of illegaal zou zijn.
12.4. De Opslagvennootschap zal inspecties of controles in de Storage Unit door opsporings- en handhavingsinstanties toelaten. De Opslagvennootschap zal de Klant hieromtrent niet hoeven in te lichten en de Opslagvennootschap zal ook niet overgaan tot controle van de rechten van deze instanties. De Opslagvennootschap is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke inspecties of controles. De Opslagvennootschap is derhalve (zonder enige beperking) niet aansprakelijkheid voor schade aan de Goederen en / of sloten en aangebrachte installaties ontstaan tijdens dergelijke inspecties en controles. De Klant is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die de Opslagvennootschap zou kunnen lijden als gevolg van de inspectes of controles.
12.5. De Klant zal de Opslagvennootschap, op een doorlopende basis, vrijwaren tegen kosten, vorderingen, aansprakelijkheden, schade of uitgaven die de Opslagvennootschap lijdt of maakt ten gevolge van het gebruik door de Klant van de Storage Unit waaronder alle door een derde partij of overheid/instantie ingediende vorderingen als gevolg van het gebruik van een Storage Unit door de Klant.
12.6. De Opslagvennootschap is nooit aansprakelijk voor de indirecte of gevolgschade geleden door de Klant met inbegrip van een gederfde aankoop, gederfde winsten, gemiste kansen, verlies van verwachte besparingen, een verloren reputatie of enige schade als gevolg van de activiteiten van andere klanten of als gevolg van belemmeringen in het gebruik van de Storage Unit veroorzaakt door derden.
12.7. De Klant gaat ermee akkoord dat gegeven (a) de beschikbaarheid van verzekering teneinde de waarde van de Goederen te beschermen, (b) het feit dat de Opslagvennootschap geen toegang heeft tot de Storage Unit en het gebruik door de Klant van de Storage Unit te controleren, (c) het feit dat de Opslagvennootschap niet de gelegenheid heeft om het risico correct in te schatten, en (d) het potentieel grote verschil tussen de door Klant betaalde huurgelden/kosten en de schade die Klant mogelijkerwijze lijdt, de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel 12 billijk en redelijk zijn.

13. Verplichting tot verzekering
13.1. Gedurende de gehele looptijd van de Overeenkomst moet de Klant de Goederen verzekeren tegen verlies en schade binnen het kader van een all-risks goederenverzekering teneinde de volledige waarde van de Goederen te beschermen. Indien dit niet gebeurt zal alle verlies en schade (door welke oorzaak ook met inbegrip van opzet en grove nalatigheid door de Opslagvennootschap) voor het risico en de rekening van Klant zijn.
13.2. In het geval dat een dergelijke verzekering niet onderschreven wordt via de Opslagvennootschap, zal de Klant er zorg voor dragen dat deze verzekering wordt onderschreven bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij. Een dergelijke verzekering moet een artikel in het voordeel van de Opslagvennootschap bevatten op grond waarvan de verzekeraar afziet van alle rechten van verhaal jegens de Opslagvennootschap, ’de verzekeraars van de de Opslagvennootschap en contractuele partners. Bovendien heeft de Klant bij het afsluiten van de Overeenkomst de verplichting de Opslagvennootschap een bewijs (certificaat) van dergelijke verzekering te verschaffen.
13.3. De Klant zal de Opslagvennootschap, ’ de verzekeraars van de Opslagvennootschap en contractuele partners altijd vrijwaren en schadeloos stellen tegen eventuele verhaalsaanspraken door de verzekeraars van de Klant.

14. Onderhoud en herstellingen
14.1. De Opslagvennootschap heeft te allen tijde toegang tot de Storage Unit teneinde werkzaamheden en onderzoek uit te voeren (of te laten uitvoeren) in het kader van onderhoud, herstel, renovatie en uitbreiding, herpartitionering, inclusief het aanbrengen van extra voorzieningen.
14.2. Renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden van of aan de Storage Unit leveren geen tekortkoming in de nakoming door de Opslagvennootschap op, ook niet als deze werkzaamheden enerzijds (tijdelijk) het genot en gebruik van de Storage Unit beperken of verhinderen anderzijds ervoor zorgen dat de Opslagvennootschap toegang krijgt tot de Storage Unit. De klant zal de renovatie en/of herstel/onderhoudswerkzaamheden gedogen en de Opslagvennootschap daartoe in de gelegenheid stellen, zonder recht op vermindering van de huurprijs of enige andere betalingsverplichting, gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding als gevolg van de renovatie en/of de werkzaamheden.
14.3. De Klant neemt de nodige voorzorgsmaatregelen teneinde schade te voorkomen aan de Storage Unit of het eigendom van derden. In het geval van schade aan het eigendom van derden of het’ eigendom van de Opslagvennootschap, is de Opslagvennootschap te allen tijde gerechtigd om herstellingen uit te voeren ten koste van de Klant. De Klant stemt ermee in de betaling van facturen voor dergelijke herstellingen uit te voeren binnen 7 dagen na het versturen van een dergelijke factuur.
14.4. In het geval dat de Opslagvennootschap toegang nodig heeft tot de Storage Unit of indien de Goederen vanuit de Storage Unit verplaatst dienen te worden voor de hierboven vermelde doeleinden, zal de Opslagvennootschap de Klant hiervan inlichten indien de tijd en omstandigheden dit toelaten. Indien nodig zal de Opslagvennootschap aan de Klant verzoeken de goederen binnen een redelijke termijn te verplaatsen naar een andere Storage Unit. Indien de Klant nalaat dit te doen kan de Opslagvennootschap de Storage Unit betreden teneinde de Goederen, met de nodige zorg maar op risico van de Klant, zelf naar een andere Storage Unit te verplaatsen.

15. Toegang vanwege de Opslagvennootschap en/of derden
15.1. In principe zullen de Opslagvennootschap en haar medewerkers de Storage Unit pas betreden met voorafgaande toestemming van de Klant tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald.
15.2. In noodgevallen kan de Opslagvennootschap ook zonder toestemming van de Klant of waarschuwing aan de Klant de Storage Unit te betreden (zo nodig door middel van openbreking). Met noodgevallen wordt hier ondermeer bedoeld onderhoud, herstellingen en renovatie alsook alle plotselinge gebeurtenissen die een dringende toegang noodzakelijk maken.
15.3. Bovendien heeft de Opslagvennootschap op verzoek van de nationale, lokale, regelgevende of strafrechterlijke overheden en instanties te allen tijde het recht zichzelf en deze overheden en instanties toegang te verschaffen tot de Storage Unit.
15.4. De Opslagvennootschap heeft tevens het recht alle sloten te verwijderen, zonder toestemming de Storage Unit te betreden en de Klant de toegang tot de Storage Unit te ontzeggen indien de Klant (één van) de verplichtingen onder de Overeenkomst niet of niet correct nakomt of wanneer de Opslagvennootschap vermoedt dat deze niet of niet correct worden nagekomen. Meer in het bijzonder heeft de Opslagvennootschap het recht de Klant de toegang tot de Storage Unit te ontzeggen en de Storage Unit te betreden bij wanbetaling betreffende verschuldigde huurgelden en kosten.
15.5. Na de Storage Unit te hebben betreden in overeenstemming met dit artikel 15 heeft de Opslagvennootschap het recht (maar niet de verplichting) om een inventaris van de opgeslagen Goederen op te stellen.
15.6. De Opslagvennootschap is niet verplicht de toegangsrechten van een derde tot de Storage Unit te controleren, met inbegrip van de toegangsrechten van de nationale, lokale, regelgevende of strafrechterlijke overheden of instanties. Voor feitelijke toegangsverschaffing tot de Storage Unit door de Opslagvennootschap en/of deze overheden en instanties aanvaardt de Opslagvennootschap geen enkele aansprakelijkheid.

16. Niet naleven en ontbinding Overeenkomst
16.1. In het geval dat de Klant:
a) niet voldoet aan enige verplichting opgelegd door de wet, nationale of lokale reglementen of gebruiken; of
b) nalaat de verplichtingen onder de bepalingen van deze Overeenkomst na te komen (met inbegrip van wanbetaling inzake verschuldigde huurgelden en kosten); of
c) het voorwerp uitmaakt van een faillissement of een andere insolventie gerelateerde maatregel,
dan verkrijgt de Opslagvennootschap het recht te allen tijde de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder een opzegtermijn en zonder dat dit afbreuk doet aan haar bestaande rechten en verhaalsmogelijkheden. Bovendien zal de Opslagvennootschap gerechtigd blijven alle verschulldigde verliezen, huurgelden, vergoedingen en kosten te verhalen op de Klant.
16.2. In het geval van beëindiging van deze Overeenkomst zal de Klant omtrent de beëindiging worden ingelicht en zal de Klant zijn/haar Goederen uit de Storage Unit moeten verwijderen binnen 14 dagen na deze kennisgeving. Indien de Klant nalaat hiertoe over te gaan, zal de Opslagvennootschap toepassing kunnen maken van de rechten verleend onder artikel 4, met inbegrip van het recht de Goederen te verkopen of er zich van te ontdoen.
16.3. Kosten gemaakt in verband met incasso en het naleven van de overeenkomst worden door de klant als volgt vergoed:
• 15% kosten over het eerste uitstaande bedrag van € 2.500,
• 10% kosten over het volgende uitstaande bedrag van € 2.500,
• 5% kosten over het volgende uitstaande bedrag van € 5.000,
• 1% kosten over het volgende uitstaande bedrag van € 190.000.
• 0,5% kosten over het overblijvende uitstaande bedrag.
Er kan door De Opslagvennootschap te allen tijde een minimumvergoeding van € 40 berekend worden.

17. Einde Overeenkomst
17.1. Bij het einde van de Overeenkomst is de Klant verplicht de Storage Unit aan De Opslagvennootschap schoon, geheel ontruimd, ontgrendeld en in dezelfde staat als op de aanvangsdatum van de Overeenkomst terug te leveren (een en ander met inachtname van normale slijtage). Indien de Klant hieromtrent in gebreke blijft, zal de Klant de door de Opslagvennootschap gemaakte kosten teneinde enige schade te herstellen vergoeden.
17.2. Alle Goederen die de Klant na beëindiging van de Overeenkomst in de Storage Unit achterlaat, worden geacht door de Klant hetzij om niet aan de Opslagvennootschap te zijn overgedragen hetzij te zijn afgestaan (res derelicta), zulks ter keuze van de Opslagvennootschap. De achtergelaten Goederen zullen door de Opslagvennootschap op kosten van de Klant verwijderd worden (met een minimum van EUR 30 per m3. De Klant blijft volledig aansprakelijk voor alle kosten en schade voortvloeiende uit het achterlaten van deze Goederen. De Opslagvennootschap wordt hierbij onherroepelijk gemachtigd door de Klant om diens Goederen eventueel te verkopen.

18. Omzetbelasting
18.1. Dit artikel is van toepassing op de Klant (huurder) die als ondernemer wordt aangemerkt voor de Wet op de Omzetbelasting 1968 – hierna ook te noemen “de Klant-ondernemer” – en die de Storage Unit zal gebruiken voor prestaties waarvoor de Klant-ondernemer minimaal 90% aftrekrecht kan doen gelden. Dit artikel is niet van toepassing op particulieren.
18.2. De in artikel 18.1 genoemde Klant-ondernemer is omzetbelasting verschuldigd. Door ondertekening van deze Overeenkomst in zijn hoedanigheid van ondernemer gaat de Klant-ondernemer akkoord met de belaste verhuur.
18.3. De Klant-ondernemer en de Opslagvennootschap verklaren uitdrukkelijk dat de huurprijs is vastgesteld met het uitgangspunt dat de Klant-ondernemer de Storage Unit voor tenminste het bij wet vastgestelde of nader vast te stellen minimum percentage blijvend zal gebruiken of laten gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting; zodanig dat kan worden geopteerd voor een met omzetbelasting belaste (ver)huur.
18.4. De Klant-ondernemer en de Opslagvennootschap maken gebruik van de mogelijkheid die Mededeling 45, Besluit van 24 maart 1999, nr. VB 99/571 biedt, zien af van een gezamenlijk optieverzoek voor een met omzetbelasting belaste verhuur en volstaan met een door de Klant-ondernemer in te vullen en te ondertekenen verklaring die integraal onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst.
18.5. Als de Klant-ondernemer de Storage Unit niet (meer) gebruikt of laat gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting en daardoor de vrijstelling van afdracht van omzetbelasting over de huur wordt beëindigd, is de Klant-ondernemer niet langer omzetbelasting over de huurprijs verschuldigd aan de Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s), in plaats daarvan is de Klant-ondernemer met ingang van de datum waarop die beëindiging van kracht wordt, naast de huurprijs een zodanige afzonderlijke vergoeding verschuldigd aan de Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) dat deze volledig wordt gecompenseerd voor:
I. De niet (langer) aftrekbare omzetbelasting op de exploitatiekosten van de Storage Unit of investeringen daarin als gevolg van het beëindigen van de optie voor de Opslagvennootschap c.q diens rechtsopvolger(s).
II. De omzetbelasting die de Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de fiscus moet betalen als gevolg van het beëindigen van de optie en herrekening als bedoeld in artikel 15, lid 4 van de Wet op de omzetbelasting 1968 of herziening als bedoeld in de artikelen 11 tot en met 13 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968.
III. Alle overige schade die de Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt door het beëindigen van de optie.
18.6. Het financiële nadeel dat de Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt door het beëindigen van de optie wordt door de Klant-ondernemer aan de Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) steeds gelijktijdig voldaan met de periodieke huurprijsbetalingen en wordt, met uitzondering van de schade als bedoeld in 18.6 sub I, zo mogelijk door een annuïteit, gelijkelijk verdeeld over de resterende duur van de lopende huurperiode; het blijft echter terstond, volledig en ineens van de Klant-ondernemer opeisbaar als de Overeenkomst om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd.
18.7. Het in 18.6 sub II gestelde is niet van toepassing als bij het sluiten van de Overeenkomst de herzieningsperiode voor aftrek van voorbelasting voor de Storage Unit is verstreken.
18.8. Wanneer zich een situatie voordoet als bedoeld in 18.6, zal de Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de Klant-ondernemer berichten welke bedragen De Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) aan de fiscus moet betalen en inzicht geven in de overige schade als bedoeld in 18.6 sub III. De Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) zal haar medewerking verlenen als de Klant-ondernemer de opgave van de Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Klant-ondernemer.
18.9. Als de Storage Unit in enig boekjaar niet is gebruikt voor doeleinden als weergegeven in 18.4, stelt de Klant-ondernemer de Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) binnen vier weken na afloop van het betreffende boekjaar hiervan in kennis met een door de Klant-ondernemer ondertekende verklaring. Binnen dezelfde termijn zendt de Klant-ondernemer een afschrift van die verklaring aan de Inspecteur Omzetbelasting.
18.10. Als de Klant-ondernemer niet voldoet aan de informatieverplichting als bedoeld in 18.10 en/of niet voldoet aan de verplichting tot ingebruikname als bedoeld in 18.13, of achteraf blijkt dat de Klant-ondernemer een onjuist uitgangspunt hanteerde en de Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) daardoor, naar achteraf blijkt, ten onrechte omzetbelasting over de huurprijs in rekening heeft gebracht, is de Klant-ondernemer in verzuim en is de Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) gerechtigd het daardoor ontstane financiële nadeel op de Klant-ondernemer te verhalen. Dit nadeel betreft de volledige omzetbelasting die de Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) alsnog aan de fiscus verschuldigd is, vermeerderd met rente, eventuele verhogingen, alsmede verdere kosten en schade. Naast de in 18.6 weergegeven regeling voorziet de inhoud van dit lid in een schadevergoedingsregeling voor het geval de optie met terugwerkende kracht mocht worden beëindigd. De extra schade die voor de Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) uit die terugwerkende kracht voortvloeit, is terstond, volledig en ineens van de Klant-ondernemer opeisbaar. De Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) zal haar medewerking verlenen als de Klant-ondernemer de opgave van deze extra schade van de Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) wil laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Klant-ondernemer.
18.11. Het in 18.6, 18.7, 18.9 en 18.11 gestelde is eveneens van toepassing als de Opslagvennootschap c.q. diens rechtsopvolger(s) pas na – al dan niet tussentijdse – beëindiging van de Overeenkomst wordt geconfronteerd met schade door beëindiging van de voor partijen geldende optie; ook die schade is dan terstond, volledig en ineens opeisbaar door de Opslagvennootschap, respectievelijk diens rechtsopvolger(s).
18.12. Onverkort het overige dat hierover is bepaald in de overeenkomst, zal de Klant-ondernemer de Storage Unit in elk geval, met toepassing van het optierecht, in gebruik nemen voor het einde van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarin de Klant-ondernemer het Gehuurde is gaan huren.

19. Mededelingen, adreswijziging
19.1. Vanaf de ingangsdatum van de Overeenkomst mag de Opslagvennootschap, alle mededelingen of communicaties aan de Klant richten hetzij per post (op het adres vermeld in de Overeenkomst) hetzij per email of andere elektronische middelen (op het emailadres of enig ander elektronisch adres dat door de Klant medegedeeld werd).
19.2. De Klant moet de Opslagvennootschap schriftelijk inlichten omtrent elke wijziging van het postadres, elektronisch adres of telefoonnummer en dit alvorens een dergelijke wijziging in werking treedt.

20. Persoonsgegevens en persoonlijke levenssfeer
20.1. De door de Klant verstrekte gegevens zullen in de gegevensbestanden van de Opslagvennootschap opgenomen in het belang van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Deze gegevens van de Klant zullen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving. De Klant heeft de Opslagvennootschap hierbij toestemming voor het opslaan en gebruik van de gegevens.
20.2. De Klant heeft een recht van inzage inzake zijn/haar klantgegevens opgenomen in de gegevensbestanden van de Opslagvennootschap en kan desnoods vragen dat de informatie gecorrigeerd wordt.

21. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
21.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
21.2. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

22. Slotbepalingen
22.1. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn indien zij de nietgheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.
22.2. De Klant begrijpt en aanvaardt deze algemene voorwaarden en verklaart dat aan de Klant een exemplaar van de algemene voorwaarden ter beschikking is gesteld. De Opslagvennootschap is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen (de Klant wordt voor de tenuitvoerlegging van eventuele wijzigingen ingelicht via de post of per e-mail of via de website van de Opslagvennootschap). Gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen nadat een kennisgeving van De Opslagvennootschap werd ontvangen of een bericht werd geplaatst op de website van de Opslagvennootschap. De Klant wordt geacht in te stemmen met de wijzigingen tenzij de Klant binnen de voormelde 30 dagen periode de Opslagvennootschap er schriftelijk van heeft ingelicht het niet eens te zijn met de wijzigingen. In het geval van een voorgenomen wijziging van de algemene voorwaarden, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst vanaf de ingangsdatum van de gewijzigde algemene voorwaarden te beëindigen (met inachtname van een opzegtermijn van 15 dagen).
22.3. Alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zullen geacht hoofdelijk en gezamelijk te zijn, wanneer de Klant bestaat uit 2 of meer personen.

***